CONTACTS

 

BOOKING:

Worldwide agent:

Alexander Cheparukhin (GreenWave Arts)

cheparukhin@gmail.com

 

                                                      Poland:  

                                             Radek Maciejewski

+48 695 19 19 36

radek@dogfrog.pl

 

Volodymyr

+38 067 3096702

kozaksystem@ukr.net

 

TECH SUPPORT:

Oleg Artym

+38063 1536460

fs2021@ua.fm